مرور برچسب

آسیب پذیری و تاب آوری

آسیب پذیری ضعف نیست / نجمه عبادتی

تاب آوری در مسئله ای قابل انتقال و تعمیم به سایر رویدادها و مسائل دیگر زندگی نیست میزان تاب آوری بستگی به نوع نگرش و نحوه ی پردازش ما در برابر رویدادها دارد