مرور برچسب

resiliency is ability to continue

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه دادن است محمدرضا مقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت :تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم…