مرور برچسب

Emotional Resilience

تاب آوری عاطفی چیست؟

تاب آوری عاطفی عبارت است از انتخاب افکار، اعمال و احساساتی که ما را قادر می سازد در بهترین حالت خود عمل کنیم. در جایی که احساس وجود دارد، نیاز به تاب آوری عاطفی وجود دارد.