مرور برچسب

متمرکز بر هیجان

چگونه هیجانات خود را متعادل کنیم؟

دکتر فریمارضوانی چگونه هیجانات خود را متعادل کنیم؟برای چند لحظه چشمانتان را ببنیدید و تصور کنید که زندگی خالی از هیجان چگونه به نظر می رسد.هیجان ها چه هستند؟ چگونه هیجانات خود را متعادل کنیم؟ به گزارش میگنا هیجان نوعی