مرور برچسب

قدیری نیوز

 نظریه شناختی الیس ، یکی از نظریه های مرتبط با تاب‌آوری است.

 نظریه شناختی الیس ، یکی از نظریه های مرتبط با تاب‌آوری است به اعتقاد الیس مجموعه ای از باورهای غیر منطقی هستند که انسان‌ها را ناراحت می‌کنند و نمی‌گذارند به اهدافشان برسند وی از سه ديدگاه فيزيولوژيک ، اجتماعي و روان شناختي به شخصيت مي نگرد…