مرور برچسب

‘گفتگو همبسته تاب آوری

گفتگو همبسته تاب آوری است

گفتگو همبسته تاب آوری استگفتگوی موثر مهمترین مهارت در تاب آوری خانواده است.ارتباط کلامی موثر مهمترین مهارت کلیدی در تحکیم بنیان خانواده و توسعه تاب آوری است