مرور برچسب

کوچینگ فاضل

نروساینس کوچینگ و پاسخ به تهدید

نوروساینس در کوچینگ اهمیت دارد چراکه در صورتی که ندانید در مغز مراجع چه اتفاقاتی می‌افتد ممکن است به جای کمک به آن‌ها مانع پیشرفتشان شوید وقتی تهدیدی را درک می‌کنیم اتفاقی که در بدن رخ می‌دهد همانند زمانی است که تهدید واقعی وجود داشته باشد…