مرور برچسب

کنترل خشم از دیدگاه اسپیلبرگر

خشم و پیامدهای روانی و اجتماعی آن

خشم یک هیجان طبیعی است که نتیجه آن به ژنتیک افراد و گونه پرورش و الگوهای فرهنگی برمی‌گردد. خشم و پرخاشگری مایه به خطر افتادن سلامت روابط بین شخصی شده و در کارکردهای خانواده و جامعه اختلال ایجاد می‌کند، چیره شدن عصبانیت مهم‌ترین عامل…