مرور برچسب

کتاب تاب آوری کودکان

تاب آوری کودکان و خودگویی های مثبت

خودگویی های مثبت در توانایی و تاب آوری کودکان موثر است این میتواند در تن آرامی و مدیریت هیجانات هم  کار ساز باشد راهبرد آرام سازی خود و مدیریت هیجان دومین ابزار قدرتمند تاب آوری است کمک‌تان می‌کند که از پس کارها بر آیید . به بیان ساده وقتی…

تاب آوری کودکان رویکرد زیست بوم شناختی

بر همگان روشن است بر اساس مدل زیست بوم شناخت ،کودکان در لابیرنت و سیستم های پیچیده ای  با هم مرتبط و در هم تنیده تاب آوری را تجربه می کنند . موثرترین ها نزذیکترین ها هستند و این بمعنای موثر نبودن دیگران نیست نزدیکترین افراد به یک کودک پدر…