مرور برچسب

کتاب تاب آوری در مدارس

تاب آوری در مدارس یا تاب آوری برای مدارس

مدرسه را شاید بتوان بهترین محیط برای توسعه تاب آوری نامید تاب آوری در مدارس یا تاب آوری برای مدارس مساله این است ؟ انگیزه و تلاش فردی معلمان برای توسعه تاب آوری د رمدرسه تنها بخشی از فرایند ایجاد تاب آوری است