مرور برچسب

کادر درمان

قدرت کرونا یا قدرت انسانیت!؟

دو سال پیش بود که در جایی همین نزدیکی ها در کشوری دوست ! ویروسی به نام کرونا ،آمد و دولت و ملتشان را دست پاچه کرد و ما هم که اصولا در چنین مواقعی اصل آرامش و وفا هستیم گفتیم:خب به ما چه ربطی دارد؟ اصلا می میرند که بمیرند! کارد