مرور برچسب

ژنتیک اتیسم

کدهای ژنتیکی اتیسم شناسایی شد

کدهای ژنتیکی اتیسم شناسایی شد محققان با استفاده از یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل داده های تصویربرداری عصبی، الگوهای ارتباطات مغزی مرتبط با ویژگی های رفتاری مختلف را در افراد مبتلا به طیف اوتیسم را شناسایی کردندآنها موفق شدند انواع…