مرور برچسب

چرا خوب بودن خوب است

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش پایانی

چرا خوب بودن خوب است ؟ متانت یعنی سنجیدگی، سنگینی، وقار و آهسته کاری، استواری و نیرومندی. دانش و توکل باعث افزایش متانت میشود معنای متانت به تاب آوری بسیار نزدیک است

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش ششم

چرا خوب بودن خوب است ؟ بچه هایی با سابقه “دلبستگی ایمن” و قابل اعتماد، بهتر میتوانند لذتهایشان را به تأخیر بیاندازند صبر و شکیبایی هم مثل هر توانایی دیگری با تمرین کردن، بهتر و قویتر می شود

چرا خوب بودن خوب است بخش سوم

چرا خوب بودن خوب است ؟ با رها کردن ایده ها و افکار و عقاید غلط و نامربوط، ما شعور “گذشت کردن ” و ” فراموش کردن خطای دیگران” را تمرین میکنیم گذشت کردن” یعنی بخشیدن همه چیز در گذشته، برای بهتر کردن آینده.

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش دوم

چرا خوب بودن خوب است ؟دروغ نگوییم، بد گویی نکنیم و با سخنمان مردم را فریب ندهیم، با ملایمت سخن بگوییم. واقعیت را بیان کنیم و البته  واقعیتهای مهم را بیان کنیم.