مرور برچسب

پیاده روی و سرطان

ورزش و سرطان پستان

نجات یافتگان از سرطان سینه ممکن است بتوانند زندگی خود را تنها با پیاده روی سریع روزانه افزایش دهند.