مرور برچسب

پگونه فروتنی را پرورش دهیم

فروتنی قدرت است

فروتنی قدرت است فروتنی این است که بپذیریم از هیچ کس بهتر یا بدتر نیستیم هیچ موفقیتی شما را شایسته تر از هر انسان دیگری نمی کند. فروتنی پیوندهای اجتماعی را تقویت می کند