مرور برچسب

پژوهشگر فرق

فرقه‌ها، حرفشان را در قالب‌ درمانگری یا مسائل روانشناسی می زنند

به گزارش قاصدک خبر؛ امروزه توسعه دامنه ابعاد مادی در زندگی جوامع مدرن انسان زمانه ما، نتوانسته از میزان احساس نیاز ریشه‌دار و همیشگی او به دین و معنویت‌خواهی بکاهد و اکنون چند دهه‌ای است که به اقتضای بازار گرم تقاضای معنویت‌جویی، طرح