مرور برچسب

پروفسور امی ورنر

تاب آوری بخشی از وجود ماست

هر چه بیشتر در مورد تاب آوری تحقیق می­کنیم ،می­دانیم که بهتر استرس را مدیریت می­کنیم  و همیشه به نقاط قوتی که در تاب آوری مورد توجه قرار میگیرد، برمی گردیم.