مرور برچسب

پرورش تاب آوری نرگس زمانی

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش ششم

چرا خوب بودن خوب است ؟ بچه هایی با سابقه “دلبستگی ایمن” و قابل اعتماد، بهتر میتوانند لذتهایشان را به تأخیر بیاندازند صبر و شکیبایی هم مثل هر توانایی دیگری با تمرین کردن، بهتر و قویتر می شود