مرور برچسب

پدر دختر

پدران دختردار بخوانند

پدرها در رشد هویت جنسی سالم دخترانشان نقش موثری دارند، بنابراین خیلی مهم است که چه نوع رفتاری با دخترانشان داشته باشند و البته در کنارش نحوه رفتار پدر با همسر خود که مادر دختر باشد نیز در انتخاب‌های آتی دختران مهم است چرا که اگر پدر الگوی…