مرور برچسب

پدران

پدران بدهکار و فرزندان طلبکار

به گزارش قاصدک خبر؛ «احساس تعلق خانوادگی» از جمله احساس تعلق‌های مهم است که در آن افراد خانواده با این احساس تعلق می‌توانند رابطه معنادار و رضایت بخشی با افراد مهم زندگی‌شان برقرار نمایند. به اعتقاد «گلاسر» نداشتن رابطه و پیوند