مرور برچسب

پت تراپی

سلامت روان با صدا و تماشای پرندگان

پرندگان با سلامت روانی ارتباط دارند تحقیقات از راهکار‌هایی برای افزایشِ فرصتِ مواجه شدنِ شهروندان، به‌خصوص کسانی که دچار وضعیت‌هایی مثل افسردگی هستند، با حیاتِ پرندگان حمایت می‌کند