مرور برچسب

پاهایتان را روی هم نیندازید

پاهایتان را روی هم نیندازید

پاهایتان را روی هم نیندازید انداختن پاها رو هم در هنگام نشستن برای زنان بسیار آسان تر است به خصوص به این دلیل که مردان دامنه حرکتی کمتری در ناحیه لگن دارند.