مرور برچسب

ورزش و تاب آوری مقدسی

ورزش یکی از عوامل مهم در بهبود تاب آوری است

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران  در یاداشتی نوشت، تاب آوری یک مفهوم الزامی و بنیادی و یک ساختار کلیدی و پایه برای تمامی رشته ها ، فضاهای بین رشته ای و فرارشته ای محسوب میشود تاب آوری ضامن پایداری و ضرورت رشد و تعالی است .