مرور برچسب

هیجان پذیری

هیجان پذیری و تاب آوری افراد

هیجان پذیری و تاب آوری افراد موضوع مهمی است که در تاب آوری زنان بسیار شایان توجه است احساسات ما بخشی از هوش احساسی و هیجانی ما هستند طبقه‌بندی هیجانات با کارکرد آنها منافاتی ندارند تجربه هیجانات مختلف ضروری است تاب‌آوری و تکامل در گشودگی و…