مرور برچسب

هنر سالمندان

سالمندان و هنردرمانی

هنر درمانی سالمندان شیوه ای از درمان است که از هنرهای خلاقه برای کمک به سالمندان به منظور مقابله با استرس روحی و جسمی استفاده می کند. در حالیکه هنر درمانی اغلب توسط هنردرمانگران حرفه ای انجام می شود، اما تحقیقات نشان می دهد بسیاری از افراد…