مرور برچسب

نویسندگان خانه تاب آوری

پرورش تاب آوری

پرورش تاب آوری راهکارهای گسترش و پرورش ارزش های انسانی را در خانواده و آموزش آنها به فرزندان را به ما می آموزد.خواندن کتاب «پرورش تاب آوری» فارغ از اینکه در کدام طبقه اجتماعی هستیم، ما را به انسانی بهتر تبدیل می کند.