مرور برچسب

نرگس زمانی

ریشه تاب آوری در خاک امید است

ریشه تاب آوری در خاک امید است کوچکترین بذر امید می تواند ما را در تاریکترین شرایط به جلو سوق دهد. باور اینکه در گوشه های تاریک اطراف ما نقاط روشنی وجود دارد ما را به حرکت وامیدارد.

تاب آوری و امید

نرگس زمانی مترجم کتاب پرورش تاب آوری درباشگاه تاب آوری نوشت :ما هر روز می شنویم که مردم از واژه امید استفاده می کنند. اما این  امید دقیقا چیست؟  امید در قاموس روانشناسی با ارائه اهداف، مسیرها و اختیار برای دستیابی به نتایج به شناخت فرد کمک…