مرور برچسب

نرگس زمانی کوچینگ تاب آوری

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش پایانی

چرا خوب بودن خوب است ؟ متانت یعنی سنجیدگی، سنگینی، وقار و آهسته کاری، استواری و نیرومندی. دانش و توکل باعث افزایش متانت میشود معنای متانت به تاب آوری بسیار نزدیک است