مرور برچسب

نرگس زمانی پرورش تاب آوری

چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش چهارم

چرا خوب بودن خوب است؟ خوبی کردن و خوب بودن، ویژگیِ “آگاهی و دانش” است و عنوان دیگر آن همان “عقل و شعور” است بهترین حالت ما وقتیست که همه قسمتهای مغز، بیشترین و بهترین ارتباط را با هم برقرار کرده باشند

چرا خوب بودن خوب است بخش سوم

چرا خوب بودن خوب است ؟ با رها کردن ایده ها و افکار و عقاید غلط و نامربوط، ما شعور “گذشت کردن ” و ” فراموش کردن خطای دیگران” را تمرین میکنیم گذشت کردن” یعنی بخشیدن همه چیز در گذشته، برای بهتر کردن آینده.