مرور برچسب

نجمه عبادتی

منابع تاب آوری

بعد از تحقیقات گسترده و طولانی در پروژه بین المللی تاب آوری اعلام شد  " من دارم. من هستم. من می توانم"  به عنوان ۳ منبع اصلی و مهم در تاب آوری معرفی شدند.

آسیب پذیری ضعف نیست / نجمه عبادتی

تاب آوری در مسئله ای قابل انتقال و تعمیم به سایر رویدادها و مسائل دیگر زندگی نیست میزان تاب آوری بستگی به نوع نگرش و نحوه ی پردازش ما در برابر رویدادها دارد