مرور برچسب

نان هندرسون

تاب آوری در مدارس یا تاب آوری برای مدارس

مدرسه را شاید بتوان بهترین محیط برای توسعه تاب آوری نامید تاب آوری در مدارس یا تاب آوری برای مدارس مساله این است ؟ انگیزه و تلاش فردی معلمان برای توسعه تاب آوری د رمدرسه تنها بخشی از فرایند ایجاد تاب آوری است

توسعه تاب آوری در مدارس

مدارس موثر می­توانند برای تاب آوری از طریق ایجاد دانش شناختی و آگاهی برای همه کودکان ظرفیت ایجاد کنند. برخی از کودکان در حال حاضر با مشکل مواجه هستند و برخی ممکن است در آینده با مشکلاتی روبرو شوند.مدرسه و معلم می­توانند برای تاب آوری از…

مدرسه تاب آور

مدارس کانون آموزش رفتارهای سلامت محور هستند و این به نوبه خود میتواند به توفیقات تحصیلی دانش آموزان کمک کرده و یا در موارد خاص از افت تحصیلی ایشان جلوگیری کند.چرا که تاب آوری با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت دارند