مرور برچسب

میهای چیکسنتمیهایی

غرقگی و تاب آوری

غرقگی چه ارتباطی با تاب آوری دارد؟ در حقیقت بر اساس پژوهش های انجام گرفته قرار گرفتن در وضعیت غرقگی موجب ارتقای تاب آوری می­شود و توان افراد را برای خروج از بحران امکان پذیر می­سازد.غرقگی توان آن را دارد تا سنگ بنای تاب آوری افراد در…