مرور برچسب

منا نویدطهرانی

چند نکته برای توسعه تاب آوری

تاب آوری یعنی شما توانایی بازگشت یا مقابله با زمانهای دشوار، شرایط جدید، تغییرات غیر منتظره را، که باعث تنش می شود، دارید. به یاد داشته باشید که تاب آوری به این معنا نیست که شما هر سختی یا دردی را که سر راه شماست، احساس نکنید. به نظر می…