مرور برچسب

منابع تاب آوری

منابع تاب آوری

بعد از تحقیقات گسترده و طولانی در پروژه بین المللی تاب آوری اعلام شد  " من دارم. من هستم. من می توانم"  به عنوان ۳ منبع اصلی و مهم در تاب آوری معرفی شدند.