مرور برچسب

مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران

تاب آوری خانواده (family resilience)

تاب آوری خانواده را میتوان پاسخ مثبت به مشکلات خانواده نامید تاب آوری خانواده  همچنین میتواند توانایی پایداری و  عبور از شرایط دشوار با تامل و تدبیر باشد . تاب آوری خانواده را میتوان "روندی فعال و مثبت از پایداری , خود سازی و رشد در…

تاب آوری : حداقل آشفتگی با مقدار معینی از تنش

تاب آوری شاید حداقل آشفتگی با مقدار معینی از تنش باشد. تاب آوری در مقابل آسیب پذیری قرار میگیرد واگر چه بر سر تعریف آن توافق جامعی وجود ندارد اما برای ساخت آن حداقل به وجود دو عنصر (( شرایط سخت)) و ((نتیجه خوب )) نیاز هست