مرور برچسب

مدیریت سازمان

کارمندان وفادار بیشتر در معرض استثمار قرار می گیرند

اگرچه مدیران تمایل دارند برای کارمندان وفادار هستند، بیشتر ارزش قائل شوند، اما یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که آنها در هنگام واگذاری کار بدون مزد یا وظایف اضافی، تمایل دارند از کارمندان وفادار بیشتر بهره برداری کنند.