مرور برچسب

مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی دلقک یا بیمار افسرده!

مددکار اجتماعی پزشک نیست بیماران را درمان نمی کند. ولی با جانفشانی و بازی کردن نقش صبور، برای بهبودی و سلامت کارکنان و خانواده اشان، گاهی نقش موثرتری از سایر درمانگران دارد.