مرور برچسب

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری

مدارس تاب آور

مدارس کانون آموزش رفتارهای سلامت محور هستند  مشارکت اجتماعی از طریق تعدد وتنوع ذخایر رفتاری موجب توسعه و تقویت ” تاب آوری ” است.