مرور برچسب

محمدرضامقدسی

تاب آوری کودکان رویکرد زیست بوم شناختی

بر همگان روشن است بر اساس مدل زیست بوم شناخت ،کودکان در لابیرنت و سیستم های پیچیده ای  با هم مرتبط و در هم تنیده تاب آوری را تجربه می کنند . موثرترین ها نزذیکترین ها هستند و این بمعنای موثر نبودن دیگران نیست نزدیکترین افراد به یک کودک پدر…

نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است

نوروز صرف نظر از جنبه های طبیعی ، فرهنگی ، عرفانی ، کیهانی و اجتماعی بی مانند ،  جشنی جهان شمول ، خرد سالاری نوروز است که موجب جهانگیری آن است نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است ایران وطن نوروز است و نوروز نماد تاب آوری است .…