مرور برچسب

لوگوتراپی

لوگوتراپی، تاریخچه، مفهوم و کاربرد و اهمیت معنادرمانی

اهمیتِ «لوگوتراپی» از آن جهت است که پس از مکاتبِ فروید و آدلر، سومین مکتب روان‌درمانیِ وین به شمار می‌رود. «لوگوتراپی» یا «معنادرمانی» با توجه به ریشه داشتن در مکاتب فلسفی مانند اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی، پشتوانه‌های روانشناختی مانند…