مرور برچسب

قلب و زناشویی

خشونت زناشویی و حمله قلبی

خشونت زناشویی شامل آزار جسمی، عاطفی یا روانی یا پرخاشگری تعریف  شده است افرادی که از ابتدای مطالعه حداقل یک بار در معرض خشونت شریک زندگی خود قرار گرفته بودند، مصرف الکل بیشتری داشته و بیشتر سیگار می کشیدند. همچنین این افراد احتمال بیشتری…