مرور برچسب

قاصد تاب آوری

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه دادن است محمدرضا مقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت :تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم…

تاب آوری کودکان رویکرد زیست بوم شناختی

بر همگان روشن است بر اساس مدل زیست بوم شناخت ،کودکان در لابیرنت و سیستم های پیچیده ای  با هم مرتبط و در هم تنیده تاب آوری را تجربه می کنند . موثرترین ها نزذیکترین ها هستند و این بمعنای موثر نبودن دیگران نیست نزدیکترین افراد به یک کودک پدر…

تاب آوری و خود ارزیابی

خود ارزیابی و سنجش بخش مهمی از کار ما با جوانان است به ویژه آن دسته از که دنبال تاب آوری و جویای نیک زیستی هستند ضروری و آموزنده است که در این فرایند جوان تصویری از تعادل یا عدم تعادل و تاب آوری خود داشته باشد. هدف دیگر سنحش در فرایند ذهن…