مرور برچسب

فقر دشمن تاب آوری

فقردشمن تاب آوری است

فقردشمن تاب آوری است فقر دشمن تاب آوری و توانایی انسان استترک خانه و خانواده و راهی خیابان شدن کمترین پیامد فقر استخود تاب آوری قابل اندازه گیری نیست. چرا که تاب آوری یک فراساختار برای فرایندهای تحول مثبت است که زمانی رخ می دهد که افراد،…