مرور برچسب

غرقگی و تاب آوری

غرقگی و تاب آوری

غرقگی چه ارتباطی با تاب آوری دارد؟ در حقیقت بر اساس پژوهش های انجام گرفته قرار گرفتن در وضعیت غرقگی موجب ارتقای تاب آوری می­شود و توان افراد را برای خروج از بحران امکان پذیر می­سازد.غرقگی توان آن را دارد تا سنگ بنای تاب آوری افراد در…

غرقگی و تاب آوری

غرقگی حالتی که فرد ناپدید میشود، فقط هدف و فعالیت باقی میماند گویی چیزی شبیه به خلسه است که وقتی فردی کاری را با عشق و علاقه انجام می­دهد؛ اتفاق می­افتد که در آن فرد خود را به نوعی رهایی و فراموشی می­سپرد و این غرقگی همراه با لذتی سرشار و…