مرور برچسب

ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی

ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دکتر زینب خالوندی از شورای نویسندگان خانه تاب آوری دو یادداشت قبل در رابطه با ضرورت و اهمیت تاب آوری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کلیاتی مطرح گردید. و نیز استرس بعنوان…