مرور برچسب

سپیده سلطانی پور

تاب آوری زنان

همه گیریِ جهانیِ ویروس کرونا موجب رنج وصف ناشدنی انسان ها و ویرانی اقتصادی در سراسر جهان گشته است. من خواستار صلح فراگیر جهت تمرکز بر مبارزه مشترک برای غلبه بر همه گیری جهانی ویروس کرونا هستم.حریم و حرمت زنان در قدرتمندی جوامع و تاب آوری…

ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱۹

باید برای زنان روستایی سرمایه گذاری کنیم تا آنان به خدمات درمانی، حمایت اجتماعی و اطلاعات کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. باید شکاف دیجیتالی را برطرف کنیم و خدمات اساسی را برای پاسخگویی در سایه همه گیری خشونت علیه زنان ارائه دهیم.

بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد ، در اهمیت تاب آوری زنان

من اکنون خواستار پایان بخشیدن به خشونت در سراسر جهان هستم. خشونت برای بسیاری از افراد از جمله زنان محدود به میدان جنگ نیست. همه گیریِ جهانیِ ویروس کرونا موجب رنج وصف ناشدنی انسان ها و ویرانی اقتصادی در سراسر جهان گشته است. من خواستار صلح…