مرور برچسب

سپیده جواهریان

تاب آوری کودکان از تولد تا 3 سالگی

کودکان برای غلبه بر سختی ها از سه ویژگی تاب آوری درونی خود کمک می گیرند: « من دارم، من هستم و من می توانم» تاب آوری از این نظر اهمیت دارد که باعث می شود، کودکان بتوانند موقعیت های مختلف را مدیریت کنند