مرور برچسب

سندرم ضربه عشقی و تاب آوری

ضربه عشقی با تاب آوری رابطه منفی دارد

ضربه عشقی با تاب آوری رابطه منفی دارد رابطه منفی و معنا دار سندرم ضربه عشقی با تاب آوری در بسیاری از مطالعات اعلام شده است ضربه عشق درد هیجانی ناشی از تجربه شکست عشقی و فقدان فردی­ است که دیگر در زندگی ما حضور ندارد