مرور برچسب

سرطان و پیاده روی

ورزش و سرطان پستان

نجات یافتگان از سرطان سینه ممکن است بتوانند زندگی خود را تنها با پیاده روی سریع روزانه افزایش دهند.