مرور برچسب

سامره خطیب مشاورو روانشناس

خودگویی مثبت میتواند در تقویت تاب آوری کودکان موثر باشد

خودگویی های مثبت یک شیوه مهم برای افزایش تاب آوری کودکان است این ابزارساده ای است که کودکان میتوانند براحتی تمرین کرده و یاد بگیرند تاب آوری کودکان به این معنا نبوده که آنها هیچ مشکل و دردی را احساس نکنند